Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,

ředitelka: Bc. Monika Petrášová

tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

Archiv

Trochu o historii školství v Bystřici pod Lopeníkem

V naší obci byla první škola založena v roce 1796, byla v „Chalupách“ čp. 87. Prvním učitelem byl František Vakrčka z Bánova. Není známo jaké měl vzdělání, protože v těchto dobách mohl být učitelem kdokoliv gramotný. Povinností obce bylo mimo jiné zabezpečit řádný chod vyučování, materiální vybavení a plat učitele. Budova byla o jedné místnosti, bez lavic a jakýchkoliv pomůcek. Pokud si děti nepřinesli stoličku z domu, museli stát.

1820 - 1857 nastal obrat k lepšímu s příchodem kvalifikovaného učitele Václava Fertha z Horních Daňovic. Tento působil v obci dlouhých 37 let. Změnil se názor rodičů a představitelů obce na vzdělání, zlepšily se podmínky vyučování.

1857 - 1882 provizorní učitel Antonín Čech z Valašských Klobouk. V roce 1875 byla postavena nová školní budova, čp. 46, dnes bývalá Mateřská škola. Jednalo se o jednotřídku s bytem učitele. Ve školním roce 1877-1878  se zvýšil počet dětí na 125. Od tohoto školního roku musely všechny děti od 6 do 14 let navštěvovat celodenní vyučování.

1882 - 1900 dvoutřídní obecná škola. Ustanoven definitivní učitel František Kremel ze Bzové. Jeho zásluhou byla povolena výnosem zemské školské rady přístavba školy o jednu třídu. Zvýšil se počet žáků a touha po vzdělání.

1900 - 1901 učitel Jan Ficek

1901 - 1916 nadučitel Jan Humpola. Od roku 1908 byla škola trojtřídní. Nová školní budova byla postavena na místě zdejší školy čp. 173. Finanční náklady byly dotovány zemskou školní radou a škola nesla název „Jubilejní škola císaře a krále Františka Josefa I“. Od roku 1908 zde působil velmi oblíbený učitel František Tomášek, zakladatel obecní kroniky.

1916 - 1919 řídící učitel František Bumbálek. Období I.světové války, období bídy a útrap. Učitel František Tomášek musel na vojnu.

1919 - 1926 nadučitel Josef Mlejnek. Ve školním roce 1921-1922 chodilo do trojtřídní školy 231 žáků. V nové školní budově, dolní škole, byl zrušen byt pro učitele, byla zřízena další třída a kuchyně pro děvčata pro výuku vaření. Obec uvolnila pozemek v Zelnicích pro pěstování ovocných stromků.   

1926 - 1928 správce školy, učitel František Tomášek. Učitelé dostávaly peníze od státu. Zlepšilo se jejich vzdělání. Vyžadovala se bezúhonnost, při sebemenším přestupku byly překládání na jiné působiště.

1928 - 1929 řídící učitel Josef Šustek

1929 - 1933 řídící učitel Bedřich Hofman ze St. Hrozenkova. Zemřel v koncentračním táboře r. 1944. Hospodářská krize snížila návštěvnost žáků ve školo, nejpřednější bylo zajištění holé existence. I přesto byla provedena přístavba dolní školy.

1933 - 1934 správce školy Vincenc Nesvadba. Byl znám jako odborník na domácí práce, kdy k tomuto vedl i své žáky.

1934 - 1945 řídící učitel František Hanák. Škola byla pětitřídní, tím se obec zařadila mezi obce, které měli dostatek učeben. Učitelé patřili mezi vážené občany.  Řídící učitel František Hanák byl přísný pedagog, zahrádkář, včelař a za okupace pomáhal v odboji

1945 - 1946 řídící učitel Jan Beníček z Bánova. Po roce 1946 začali žáci 6 ročníku navštěvovat měšťanskou školu v Uh. Brodě, od roku 1953 v Bánově.

1946 - 1953 řídící Ludvík Burián rodák z Hluku, přišel do Bystřice z Vyškovce. Byl velmi dobrý pedagog, zavedl promítání kina v horní škole. Propagoval kulturu na vesnici. Od roku 1953 inspektor v Uh. Hradišti.

1953 - 1954 řídící učitel Martin Baránek, poté odešel do Bánova.

1954 - 1966 řídící učitel Karel Doseděl, rodák ze Slovenska. Vedl školu v době, kdy bylo školství velmi sledované, aby se na studium nedostali žáci „politicky nespolehliví“. Od roku 1962 měla naše škola, na základě dopisu  ředitele, že nemohou sehnat obaly na sešity,  družbu s Fatrou Napajedla.

1966 - 1968 řídícím učitelem se stal opět Jan Beníček. Bylo to však jenom do srpna 1968.

1968 - 1976 ředitelka Viera Bezděková, původem ze Slovenska. Jako učitel byla u dětí velmi oblíbená, snažila se školu po materiální stránce  vylepšit. V roce vznikla družba se ZŠ Bobot v okrese Trenčín. Tato družba trvala přes 30 let.

1976 - 2001 ředitelka Antonie Petrášová, rodák ze Šumic. Ve školu učila již za doby ředitele Karla Doseděla. Vedla školu nejdelší období ve dvacátém století. Za jejího ředitelování škola prodělala mnoho změn, byla zřízená tělocvična, obřadní síň, plynofikace školy a jiné. Ředitelka organizovala různé kulturní akce vhodné pro žáky nižších tříd, besídky, oslavy MDŽ, divadla, výlety a jiné.

2001 - 2002 ředitelka Blažena Grulichová z Březové. Nastoupila jako výpomoc do doby konkurzu v listopadu 2002

2003 - 2011 ředitelka Jarmila Mahdalová z Bánova. Učila v obci již za ředitelování Viery Bezděkové. Proběhly velké změny ve škole, snížil se počet žáků, došlo k integraci s Mateřskou školou, proběhla generální oprava školy, přistavena kuchyně, jídelna, soc. zařízení. Z obřadní síně byla vytvořena učebna. V roce 2007 byla provedena oprava střechy školy a vybudovány nové prostory mimo jiné pro počítačovou učebnu a školní družinu.

2011 - dosud po krátké těžké nemoci zemřela p. Mahdalová, (15. 08. 2011), pověřena vedením byla uč. Monika Petrášová, po konkurzním řízení byla jmenována do funkce ředitelky školy.

Mateřská škola

Zemědělský útulek v horní škole měl čím dál více žáků, proto zde byla od 1.9.1967 zřízena Mateřská škola.

První ředitelkou byla Jarmila Králíková, kterou po roce vystřídala Ludmila Mandíková

Od 1.9.1970 se stala ředitelkou Božena Vaňková z Lopeníku, která zde působila až do 1981.

Od roku  1981 do roku 1991 vedla Mateřskou školu Marie Šupinová ze Starého Hrozenkova.

Od roku 1991 do roku 2002, kdy byly Mateřská škola integrována do budovy Základní školy, byla ředitelkou Alena Kopuncová.


Zdroj: Kronika 20. století obce Bystřice pod Lopeníkem