Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,

ředitelka: Bc. Monika Petrášová

tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

Organizace předškolního vzdělávání

Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) nese název:

PUTOVÁNÍ S DVANÁCTI MĚSÍČKY

     Námětem pro náš školní vzdělávací program se stal pohádkový příběh O Dvanácti měsíčkách. Kdy Maruška zažívá spoustu zážitků. Chceme, aby dny prožité ve školce, byly pro děti také pohádkou.

    Obsahem naší výchovně vzdělávací práce jsou aktivity s cíly: seznamovat dětí s přírodou, prožívat zážitky, vnímat koloběh roku. Obohacovat děti  o zkušenosti, zážitky, získávat povědomí o domově, o světě kolem nás. Své činnosti pro děti plánujeme a organizujeme tak, aby byly naplněny prožitkem a činnostmi. Děti tak získávají zkušenosti z každodenního života, rozšiřují si  informace, získávají dovednosti a schopnosti. Podporujeme u dětí jejich přirozenou zvídavost. Společně prožíváme obyčejné radosti a starosti. Chceme provázet děti na jejich cestě a spolu zažívat pohodu a radost.  Zkrátka "JSME SPOLU."

    Obsah témat tvoří náměty ze života dětí kolem sebe. ŠVP PV je vypracován a  naplňován v souladu s Rámcovým vzdělávacím program předškolního vzdělávání (RVP PV). Děti vedou kvalifikovaní pedagogové.

Vzdělávací obsah není zcela závazný. Vedeme děti s ohledem na jejich schopnosti, vzdělávací potřeby, využíváme jejich podnětů. Přiměřeně k jejich věku také zapojujeme děti do aktivního rozhodování o činnostech. Reagujeme na aktuální dění, situaci, přírodu, počasí.

     Témata jsou rozpracována do tématických částí /podtémat/.  Podtémata v sobě nesou zaměření na získání všech důležitých kompetencí dítěte na konci předškolního věku.

       Textový dokument ŠVP PV je uložen na volně přístupném místě MŠ, ve vstupní chodbě.


     Organizace dne 


    Denní organizační řád je flexibilní, může reagovat na aktuální změny či aktuálně z potřeb dětí.

                            Předkládáme orientační časový rozvrh obou tříd.

06:00 - 08:00 (08:15)příchod dětí do MŠ, volné spontánní aktivity, individuální práce pedagoga  s dětmi, pohybové aktivity
08:00 (08:15) - 08:45 (09:00)osobní hygiena, dopolední svačina
08:45 (09:00) - 09:30 (09:45)řízené činnosti a aktivity zaměřené na didaktické činnosti, hry, aktivity, prožitkové učení
09:30 (09:45) - 11:15 (11:30)osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt v přírodě, pohybové aktivity, hry na školní zahradě, náhradní činnosti dle počasí
11:15  (11:30) - 12:00  (12:15)osobní hygiena, oběd
12:00 (12:15) - 14:15klidový režim, spánek, odpočinek, relaxační program, průběžné probouzení
14:15 - 15:00osobní hygiena, odpolední svačina,
14:45 - 16:00volné spontánní aktivity, didaktiká činnost, individuální práce pedagoga s dětmi, možné aktivity na školní zahradě