Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,

ředitelka: Bc. Monika Petrášová

tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

Něco málo o nás...

Co o sobě můžeme povědět….

Sloučené zařízení mateřské školy a malotřídní základní školy na vesnici má svá specifika. Netýká se však pouze jeho charakteru a typu výuky uvedeným slovem „ malotřídní“, kde se více ročníků vyučuje v jedné třídě, ale i místem působnosti daným slovem „ na vesnici“. Dostáváme tím zvláštní spojení a těsný kontakt školy a obyvatel vesnice, vzájemně propojený osobami dítěte- žáčka- učitele a současně obyvatele obce. Proto je zde velmi důležitý pocit sounáležitosti u každého dítěte s rodnou obcí.

Na malotřídní škole se skutečně z každého žáka stává osobnost. Učitel zde může mnohem snadněji žáka poznávat, uvědomovat si jeho individuální potřeby a možnost je respektovat, ale také svým přístupem k žákům i kolegům být respektován. Základem dobře fungujícího sloučeného zařízení MŠ a ZŠ je propojení individuální a týmové práce učitelů, žáků, ale také správních zaměstnanců. Ti všichni musí mít k sobě úctu k sobě navzájem, chuť něco změnit a zlepšit a poučit se z chyb.

Měřítkem dobré školy nejsou jen pěkné známky na vysvědčení…

Máme velkou radost, když pozorujeme, jak se děti na sebe těší. A je jedno, jestli je to malý „školkáček,“ či žák základní školy. Jsme rádi, když se jako zaměstnanci do práce těšíme.

Pedagogická praxe na malotřídní škole je velmi náročná. Usilujeme však o pestrou, přitažlivou výuku zejména pomocí činnostního učení, kdy má dítě možnost objevovat, zkoušet a aktivně proměňovat získané schopnosti v dovednosti. Zaměřujeme se co nejvíce na propojení výchovy a vzdělávání s běžným životem, kdy musíme být také za své skutky zodpovědni. Během naší společné týmové práce se objevuje také mnoho překážek a někdy i mnoho nepopulárních kroků, které nutí člověka se posunout dopředu.

Naše priorita

Naší základní prioritou je vytvoření co nejhezčích vztahů, dále spolupráce mateřské a základní školy a využití tak zcela ojedinělého nenásilného přechodu dětí z mateřské do základní školy, který může nabídnou jen sloučené zařízení. Usilujeme o vzájemný respekt a úctu k sobě navzájem, týmovou práci, ale také aktivní zapojení do školy do veřejného života v obci. K hlavním cílům patří také otevřená, moderní a efektivně fungující škola.

U dětí a žáků podněcujeme a rozvíjíme jejich schopnosti a nadání, ale věnujeme také individuální péči dětem a žákům, které potřebují speciální přístup.

Máme právo na chyby, ze kterých se musíme poučit. Nebojíme se věcné kritiky, uvítáme každý nápad o změnu. Velmi důležitá je neustálá vzájemná komunikace nejenom ve škole, ale i s veřejností.

Snažíme se, aby naše vize byla základem pro povzbuzení, rozvoj inspiraci. Chceme, aby byla hybnou silou nejen pro jednotlivce, ale pro celou obec. Chceme umožnit všem- uvnitř i vně školy- najít společné hodnoty v rodinách, které nás povedou ke kvalitě a budou nás vzájemně obohacovat. Zkrátka, chceme být co nejvíc SPOLU!